Zrzeczenie się

Korzystanie i przeglądanie tej witryny odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Ani Hofstee Prevention Service, ani żadna inna strona zaangażowana w tworzenie, produkcję lub dostawę tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, pośrednie lub wynikowe szkody lub odszkodowania karne wynikające z dostępu do tej strony lub korzystania z niej. Z zastrzeżeniem powyższego, wszystko w tej witrynie jest dostarczane „tak jak jest” i „w miarę dostępności” bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nie wpływają na własność intelektualną osób trzecich.

Hofstee Prevention Service zastrzega sobie prawo, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, do wprowadzania uzupełnień, ulepszeń, poprawek i/lub zmian na tej stronie internetowej i niniejszych warunkach.

Do tych warunków zastosowanie ma prawo holenderskie. Wszelkie postępowania prawne przeciwko Hofstee Prevention Service należy kierować do sądu holenderskiego. Jeśli nie zostanie to zrobione w ciągu jednego roku od powstania takiego roszczenia lub pozwu, roszczenie lub pozew wygasa.