Regulamin

Data: 13 sierpnia 2019

Spis treści:
Artykuł 1 - Definicje
Artykuł 2 - Tożsamość przedsiębiorcy
Artykuł 3 - Zastosowanie
Artykuł 4 - Oferta
Artykuł 5 - Umowa
Artykuł 6 - Prawo do odstąpienia od umowy
Artykuł 7 - Koszty w przypadku odstąpienia od umowy
Artykuł 8 - Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy
Artykuł 9 - Cena
Artykuł 10 - Zgodność i gwarancja
Artykuł 11 - Dostawa i wykonanie
Artykuł 12 - Czas trwania transakcji: czas trwania, anulowanie i przedłużenie
Artykuł 13 - Płatność
Artykuł 14 - Procedura reklamacyjna
Artykuł 15 - Spory
Artykuł 16 - Dodatkowe lub odmienne postanowienia

Artykuł 1 - Definicje
W niniejszych warunkach obowiązują następujące definicje:

Okres refleksji: okres, w którym konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy;
Konsument: osoba fizyczna nie wykonująca zawodu lub działalności gospodarczej, która zawiera z przedsiębiorcą umowę na odległość;

Dzień: dzień kalendarzowy;

Transakcja czasowa: umowa zawierana na odległość w odniesieniu do szeregu produktów i/lub usług, których obowiązek dostawy i/lub zakupu rozłożony jest w czasie;

Trwały nośnik danych: wszelkie środki umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji skierowanych do niego osobiście w sposób umożliwiający przyszłe konsultacje i niezmienione odtwarzanie przechowywanych informacji.

Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość w okresie odstąpienia od umowy;

Wzór formularza: wzór formularza odstąpienia od umowy, który przedsiębiorca udostępnia, który konsument może wypełnić, gdy chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.
Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna, która oferuje konsumentom produkty i/lub usługi na odległość;

Umowa na odległość: umowa, w której, w kontekście zorganizowanego przez przedsiębiorcę systemu sprzedaży na odległość produktów i/lub usług, aż do zawarcia umowy włącznie, korzysta się na wyłączność z jednej lub więcej technik sprzedaży na odległość Komunikacja;

Technika porozumiewania się na odległość: sposób, który można wykorzystać do zawarcia umowy, bez jednoczesnego spotkania konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym pomieszczeniu.

Ogólne Warunki: niniejsze Ogólne Warunki Przedsiębiorcy.

Artykuł 2 - Tożsamość przedsiębiorcy


Numer telefonu:

Adres e-mail:
Numer Izby Handlowej:
Numer identyfikacyjny VAT:

 

Artykuł 3 - Zastosowanie
Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty przedsiębiorcy oraz do każdej umowy i zamówień zawieranych na odległość między przedsiębiorcą a konsumentem.

Przed zawarciem umowy na odległość tekst niniejszych ogólnych warunków jest udostępniany konsumentowi. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, że ogólne warunki można zobaczyć u przedsiębiorcy i zostaną przesłane bezpłatnie na żądanie konsumenta tak szybko, jak to możliwe.

Jeżeli umowa zawierana na odległość zawierana jest drogą elektroniczną, niezależnie od poprzedniego akapitu i przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszych ogólnych warunków może zostać udostępniony konsumentowi drogą elektroniczną w taki sposób, aby konsument mógł być przechowywany w prosty sposób na trwałym nośniku danych. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, gdzie można zapoznać się z ogólnymi warunkami drogą elektroniczną i że zostaną one przesłane bezpłatnie na żądanie konsumenta drogą elektroniczną lub w inny sposób.

W przypadku, gdy oprócz niniejszych ogólnych warunków mają zastosowanie szczególne warunki dotyczące produktów lub usług, akapity drugi i trzeci mają zastosowanie mutatis mutandis, a konsument może zawsze powołać się na obowiązujące postanowienie, które jest dla niego najkorzystniejsze w przypadku sprzecznych warunków ogólnych i warunki jest.

Jeśli jedno lub więcej postanowień niniejszych ogólnych warunków zostanie w dowolnym momencie całkowicie lub częściowo nieważne lub zniszczone, pozostała część umowy i niniejszych warunków pozostanie w mocy, a odpowiednie postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem po wzajemnych konsultacjach bez opóźnienie oryginału tak blisko, jak to możliwe.

Sytuacje nieuregulowane w niniejszych ogólnych warunkach należy oceniać „w duchu” niniejszych ogólnych warunków. Niepewności dotyczące interpretacji lub treści jednego lub więcej postanowień naszych warunków muszą być wyjaśnione „w duchu” tych warunków.

Artykuł 4 - Oferta
Jeżeli oferta ma ograniczony okres ważności lub podlega warunkom, zostanie to wyraźnie zaznaczone w ofercie.

Oferta jest niezobowiązująca. Przedsiębiorca ma prawo do zmiany i dostosowania oferty.
Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych produktów i/lub usług. Opis jest na tyle szczegółowy, aby umożliwić właściwą ocenę oferty przez konsumenta. Jeśli przedsiębiorca używa zdjęć, są one prawdziwą reprezentacją oferowanych produktów i/lub usług. Oczywiste błędy lub oczywiste błędy w ofercie nie są wiążące dla przedsiębiorcy.

Wszystkie zdjęcia, dane techniczne w ofercie mają charakter orientacyjny i nie mogą stanowić podstawy do odszkodowania lub rozwiązania umowy. Zdjęcia towarzyszące produktom są wiernym odwzorowaniem oferowanych produktów. Przedsiębiorca nie może zagwarantować, że wyświetlane kolory dokładnie odpowiadają rzeczywistym kolorom produktów.

Każda oferta zawiera takie informacje, że dla konsumenta jest jasne, jakie prawa i obowiązki wiążą się z przyjęciem oferty. Dotyczy to w szczególności:
- cena z podatkami;
- wszelkie koszty wysyłki;
- sposób, w jaki umowa zostanie zawarta i jakie działania są w tym celu wymagane;
- czy ma zastosowanie prawo do odstąpienia od umowy;
- sposób płatności, dostawy i realizacji umowy;
- termin przyjęcia oferty lub termin, w którym przedsiębiorca gwarantuje cenę;
- wysokość stawki za porozumiewanie się na odległość, jeżeli koszty korzystania z technologii porozumiewania się na odległość są obliczane na podstawie innej niż zwykła stawka podstawowa dla wykorzystywanego środka porozumiewania się;
- czy umowa będzie archiwizowana po jej zawarciu, a jeśli tak, to w jaki sposób konsument może się z nią zapoznać;
- sposób, w jaki konsument przed zawarciem umowy może sprawdzić podane przez niego w ramach umowy dane i w razie potrzeby je przywrócić;
- wszelkie inne języki, w których oprócz niderlandzkiego można zawrzeć umowę;
- kodeksy postępowania, którym podlega przedsiębiorca i sposób, w jaki konsument - - może zapoznać się z tymi kodeksami postępowania drogą elektroniczną; oraz
- minimalny czas trwania umowy zawartej na odległość w przypadku transakcji długoterminowej.

Artykuł 5 - Umowa
Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez konsumenta oferty i spełnienia warunków z nią związanych.
Jeżeli konsument przyjął ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie przyjęcia oferty drogą elektroniczną. Dopóki otrzymanie tej akceptacji nie zostanie potwierdzone przez przedsiębiorcę, konsument może rozwiązać umowę.

W przypadku zawarcia umowy drogą elektroniczną przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia elektronicznego przesyłania danych oraz zapewnienia bezpiecznego środowiska internetowego. Jeżeli konsument może zapłacić drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Przedsiębiorca może dowiedzieć się - w ramach prawnych - czy konsument może wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych, a także o wszystkich faktach i czynnikach, które są istotne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli na podstawie tego dochodzenia przedsiębiorca ma uzasadnione powody, aby nie zawrzeć umowy, ma prawo odmówić realizacji zamówienia lub wniosku z uzasadnieniem lub dołączyć do wykonania specjalne warunki.
Przedsiębiorca prześle konsumentowi wraz z towarem lub usługą w formie pisemnej lub w taki sposób, aby mógł być przechowywany przez konsumenta w przystępny sposób na trwałym nośniku danych następujące informacje:
a. adres odwiedzin placówki przedsiębiorcy, do której konsument może zgłosić reklamację;
b. warunki i sposób, w jaki konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy lub wyraźne oświadczenie o wyłączeniu prawa odstąpienia od umowy;
C. informacje o gwarancjach i istniejącym serwisie posprzedażowym;
D. informacje zawarte w art. 4 ust. 3 niniejszego regulaminu, chyba że przedsiębiorca przekazał te informacje konsumentowi przed zawarciem umowy;
mi. wymagania dotyczące rozwiązania umowy, jeżeli umowa obowiązuje dłużej niż rok lub jest zawarta na czas nieokreślony.

W przypadku transakcji długoterminowej postanowienie w poprzednim akapicie dotyczy tylko pierwszej dostawy. Każda umowa zawierana jest w warunkach zawieszających wystarczającej dostępności danych produktów.

Artykuł 6 - Prawo do odstąpienia od umowy
Dostarczając produkty:
Kupując produkty, konsument ma możliwość rozwiązania umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni. Ten okres namysłu rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu produktu przez konsumenta lub przedstawiciela wyznaczonego wcześniej przez konsumenta i podanego przedsiębiorcy.

W okresie odstąpienia od umowy konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i opakowaniem. Rozpakuje lub użyje produktu tylko w zakresie niezbędnym do oceny, czy chce zatrzymać produkt. Jeśli skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, zwróci produkt wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami i - o ile to możliwe - w oryginalnym stanie i opakowaniu do przedsiębiorcy, zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami dostarczonymi przez przedsiębiorcę.

Jeśli konsument chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, jest zobowiązany do poinformowania o tym przedsiębiorcy w ciągu 10 dni od otrzymania produktu. Po zgłoszeniu przez konsumenta chęci skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, klient jest zobowiązany do zwrotu produktu w ciągu 14 dni. Konsument musi udowodnić, że dostarczony towar został zwrócony na czas, na przykład za pomocą dowodu wysyłki.

Jeżeli po upływie terminów, o których mowa w ust. 2 i 3, klient nie zaznaczył, że chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy ewent. nie zwrócił produktu przedsiębiorcy, zakup jest faktem.

Artykuł 7 - Koszty w przypadku odstąpienia od umowy
W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy, co najwyżej koszty zwrotu zostaną poniesione na jego konto.

Jeżeli konsument zapłacił kwotę, przedsiębiorca zwróci tę kwotę tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż 14 dni po odstąpieniu od umowy. Jest to uzależnione od warunku, że produkt został już odebrany przez sprzedawcę internetowego lub że można przedłożyć ostateczny dowód całkowitego zwrotu. Zwrot zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie wyrazi zgodę na inny sposób płatności.

W przypadku uszkodzenia produktu na skutek nieostrożnego obchodzenia się przez konsumenta, konsument ponosi odpowiedzialność za utratę wartości produktu.

Konsument nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za amortyzację produktu, jeśli przedsiębiorca nie dostarczył wszystkich wymaganych prawem informacji o prawie odstąpienia, należy to zrobić przed zawarciem umowy kupna.

Artykuł 8 - Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy
Przedsiębiorca może wyłączyć prawo odstąpienia konsumenta od produktów, o których mowa w ust. 2 i 3. Wyłączenie prawa odstąpienia ma zastosowanie tylko wtedy, gdy przedsiębiorca wyraźnie to zaznaczył w ofercie, przynajmniej w czasie do zawarcia umowy.
Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy jest możliwe tylko w przypadku produktów:
a. które zostały ustalone przez przedsiębiorcę zgodnie ze specyfikacją konsumenta;
b. które mają wyraźnie osobisty charakter;
C. które ze swej natury nie podlegają zwrotowi;
D. które mogą się szybko zepsuć lub zestarzeć;
mi. którego cena podlega wahaniom na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
F. do luźnych gazet i czasopism;
g. w przypadku nagrań audio i wideo oraz oprogramowania komputerowego, których konsument złamał pieczęć.
h. w przypadku produktów higienicznych, których konsument złamał plombę.
Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy jest możliwe tylko w przypadku usług:
a. dotyczące zakwaterowania, transportu, działalności restauracyjnej lub rekreacji, które mają być przeprowadzone w określonym dniu lub w określonym okresie;
b. którego dostawa rozpoczęła się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem okresu odstąpienia od umowy;
C. dotyczące zakładów i loterii.

Artykuł 9 - Cena
W okresie ważności podanym w ofercie ceny oferowanych produktów i/lub usług nie zostaną podwyższone, z wyjątkiem zmian cen w wyniku zmiany stawek VAT.
W przeciwieństwie do poprzedniego paragrafu, przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi, których ceny podlegają wahaniom na rynku finansowym i na które przedsiębiorca nie ma wpływu, po cenach zmiennych. Ta zależność od wahań oraz fakt, że podane ceny są cenami docelowymi, są podane w ofercie.
Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają z przepisów ustawowych lub postanowień.
Podwyżki cen od 3 miesięcy po zawarciu umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy przedsiębiorca to przewidział i:
a. wynikają z przepisów ustawowych lub przepisów; lub
b. konsument ma prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła podwyżka ceny.
Ceny podane w ofercie produktów lub usług zawierają podatek VAT.
Wszystkie ceny podlegają błędom drukarskim i typograficznym. Nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje błędów w druku i pisowni. W przypadku błędów drukarskich i składu, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do dostarczenia produktu po nieprawidłowej cenie.

Artykuł 10 - Zgodność i gwarancja
Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i/lub usługi są zgodne z umową, specyfikacjami określonymi w ofercie, uzasadnionymi wymogami niezawodności i/lub użyteczności oraz przepisami prawnymi obowiązującymi w dniu zawarcia umowy i/lub przepisami rządowymi . Jeśli zostało to uzgodnione, przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt nadaje się do innego niż normalne użytkowanie.

Gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, producenta lub importera nie narusza praw i roszczeń, które konsument może dochodzić wobec przedsiębiorcy na podstawie umowy.

Wszelkie wady lub nieprawidłowo dostarczone produkty należy zgłosić przedsiębiorcy na piśmie w ciągu 4 tygodni od dostawy. Produkty muszą być zwrócone w oryginalnym opakowaniu iw stanie nowym.

Okres gwarancji przedsiębiorcy odpowiada okresowi gwarancji producenta. Jednak przedsiębiorca nigdy nie ponosi odpowiedzialności za ostateczną przydatność produktów do każdego indywidualnego zastosowania przez konsumenta, ani za jakiekolwiek porady dotyczące użytkowania lub stosowania produktów.

Gwarancja nie obowiązuje, jeżeli:
- Konsument sam naprawił i/lub zmodyfikował dostarczone produkty lub zlecił ich naprawę i/lub przetworzenie przez osoby trzecie;
- Dostarczone produkty zostały wystawione na nietypowe warunki lub są traktowane w inny sposób niedbale lub są niezgodne z instrukcjami przedsiębiorcy i/lub zostały potraktowane na opakowaniu;
- Wadliwość jest w całości lub w części wynikiem regulacji, które rząd ustanowił lub wprowadzi w odniesieniu do charakteru lub jakości użytych materiałów.

Artykuł 11 - Dostawa i wykonanie
Przedsiębiorca dołoży największej możliwej staranności przy przyjmowaniu i realizacji zamówień na produkty oraz przy ocenie wniosków o świadczenie usług.

Miejscem dostawy jest adres podany firmie przez konsumenta.
Z należytym przestrzeganiem paragrafu 4 niniejszego artykułu, firma zrealizuje przyjęte zamówienia szybko, najpóźniej w ciągu 30 dni, chyba że konsument zgodził się na dłuższy termin dostawy. Jeśli dostawa jest opóźniona lub jeśli zamówienie nie może zostać zrealizowane lub zrealizowane tylko częściowo, konsument zostanie o tym poinformowany nie później niż 30 dni po złożeniu zamówienia. W takim przypadku konsument ma prawo rozwiązać umowę bez ponoszenia kosztów. Konsumentowi nie przysługuje odszkodowanie.

Wszystkie terminy dostawy są orientacyjne. Konsument nie może wywodzić żadnych praw z jakichkolwiek określonych warunków. Przekroczenie terminu nie uprawnia konsumenta do odszkodowania.
W przypadku rozwiązania zgodnie z paragrafem 3 tego artykułu, przedsiębiorca zwróci kwotę zapłaconą przez konsumenta tak szybko, jak to możliwe, ale najpóźniej w ciągu 14 dni od rozwiązania.

Jeżeli dostarczenie zamówionego produktu okaże się niemożliwe, przedsiębiorca dołoży wszelkich starań, aby udostępnić rzecz zastępczą. Najpóźniej w momencie dostawy zostanie powiedziane w jasny i zrozumiały sposób, że dostarczany jest artykuł zastępczy. W przypadku przedmiotów zamiennych prawo do odstąpienia od umowy nie może być wykluczone. Koszty każdej przesyłki zwrotnej pokrywa przedsiębiorca.

Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy do momentu dostarczenia do konsumenta lub wyznaczonego z góry i podanego przedsiębiorcy przedstawicielowi, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

Artykuł 12 - Czas trwania transakcji: czas trwania, anulowanie i przedłużenie
anulowanie
Czy konsument może zawrzeć umowę, która została zawarta na czas nieokreślony i która obejmuje regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej)? lub usług, przez cały czas z należytym przestrzeganiem uzgodnionych zasad anulowania i z okresem wypowiedzenia nie dłuższym niż jeden miesiąc.

Czy konsument może zawrzeć umowę, która została zawarta na czas określony i która obejmuje regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej)? lub usług, w każdym momencie przed końcem ustalonego terminu, z należytym przestrzeganiem uzgodnionych zasad anulowania i okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż jeden miesiąc.

Konsument może zawierać umowy, o których mowa w poprzednich paragrafach:
- anulować w dowolnym momencie i nie ograniczają się do anulowania w określonym czasie lub w określonym czasie;
- przynajmniej anulować w taki sam sposób, w jaki zawarli przez niego;
zawsze anuluj z takim samym okresem wypowiedzenia, jaki określił dla siebie przedsiębiorca.

Rozbudowa
Umowa na pewno? termin, który już upłynął i który rozciąga się na regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, nie może być automatycznie przedłużany lub odnawiany na określony okres.

Niezależnie od poprzedniego akapitu umowa, która jest na pewno? czas? i które rozciąga się na regularne dostarczanie codziennych wiadomości, a cotygodniowe gazety i czasopisma są automatycznie przedłużane na ustalony okres maksymalnie trzech miesięcy, jeśli konsument może wypowiedzieć tę przedłużoną umowę do końca przedłużenia z maksymalnym okresem wypowiedzenia jednego miesiąca .

Umowa, która została zawarta na czas określony i która obejmuje regularne dostarczanie produktów lub usług, może zostać automatycznie przedłużona na czas nieokreślony, jeżeli konsument może w dowolnym momencie anulować ją z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie przekraczającego jednego miesiąca i okres wypowiedzenia wynoszący najwyżej trzy miesiące, jeżeli umowa obejmuje regularne, ale rzadziej niż raz w miesiącu, dostarczanie codziennych, informacyjnych i tygodniowych gazet i czasopism.

Umowa o ograniczonym czasie trwania na regularne dostarczanie dzienników, wiadomości i tygodników oraz czasopism (subskrypcja próbna lub wstępna)? nie jest automatycznie kontynuowana i kończy się automatycznie po okresie próbnym lub wstępnym.

Kosztowny
Jeżeli umowa trwa dłużej niż jeden rok, konsument może wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie po upływie jednego roku z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż jeden miesiąc, chyba że zasadność i uczciwość sprzeciwiają się rozwiązaniu przed upływem uzgodnionego okresu.

Artykuł 13 - Płatność
O ile nie uzgodniono inaczej, kwoty należne od konsumenta muszą zostać zapłacone w ciągu 7 dni roboczych po rozpoczęciu okresu refleksji, o którym mowa w art. 6 ust. 1. W przypadku umowy o świadczenie usługi, okres ten rozpoczyna się po otrzymała potwierdzenie zawarcia umowy.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie zgłosić nieścisłości w podanych lub podanych przedsiębiorcy danych do płatności.

W przypadku braku płatności przez konsumenta, przedsiębiorca ma prawo, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych, obciążyć z góry uzasadnionymi kosztami, o których konsument poinformował.

Artykuł 14 - Procedura reklamacyjna
Przedsiębiorca posiada odpowiednio nagłośnioną procedurę reklamacyjną i rozpatruje reklamację zgodnie z tą procedurą reklamacyjną.

Reklamacje dotyczące realizacji umowy należy składać przedsiębiorcy wyczerpująco i wyraźnie w ciągu 7 dni od wykrycia wad przez konsumenta.

Reklamacje zgłoszone przedsiębiorcy zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania. Jeżeli reklamacja wymaga przewidywalnego dłuższego czasu rozpatrzenia, przedsiębiorca odpowie w ciągu 14 dni potwierdzeniem odbioru i wskazaniem, kiedy konsument może oczekiwać bardziej szczegółowej odpowiedzi.

Jeśli skarga nie może zostać rozwiązana za obopólną zgodą, powstanie spór, który podlega procedurze rozstrzygania sporów. W przypadku reklamacji konsument musi niezwłocznie zwrócić się do przedsiębiorcy. Reklamacja nie zawiesza obowiązków przedsiębiorcy, chyba że przedsiębiorca na piśmie wskaże inaczej.
Jeżeli reklamacja zostanie uznana przez przedsiębiorcę za zasadną, przedsiębiorca według własnego uznania bezpłatnie wymieni lub naprawi dostarczone produkty.

Artykuł 15 - Spory
Do umów między przedsiębiorcą a konsumentem, do których mają zastosowanie niniejsze ogólne warunki, zastosowanie ma wyłącznie prawo holenderskie. Nawet jeśli konsument mieszka za granicą.

Konwencja Wiedeńska o Sprzedaży nie ma zastosowania.

Artykuł 16 - Dodatkowe lub odmienne postanowienia
Dodatkowe postanowienia lub postanowienia odbiegające od niniejszych ogólnych warunków nie mogą działać na niekorzyść konsumenta i muszą być zapisane w formie pisemnej lub w taki sposób, aby mogły być przez konsumenta przechowywane w przystępny sposób na trwałym nośniku danych.